×
การกำหนดสินค้าแนะนำ

        ระบบร้านค้าออนไลน์ของ TakraOnline มีระบบที่ช่วยให้คุณสามารถแนะนำสินค้าที่น่าสนใจได้  โดยเรียกว่า “สินค้าแนะนำ” ดังรูปตัวอย่าง รูปที่ 1

รูปที่ 1 พื้นที่การแสดงสินค้าแนะนำ

        ซึ่งระบบจะทำการสุ่มเลือกจากรายการสินค้าที่มีทั้งหมดในร้านค้าออนไลน์ของคุณ แต่จะไม่นำสินค้าที่หมดสต๊อกและเป็นสินค้าที่ถูกปิดมาเป็นสินค้าแนะนำ แต่ในกรณีที่ไม่ต้องการใช้พื้นที่สินค้าแนะนำคุณก็สามารถเลือกไม่แสดงพื้นที่สินค้าแนะนำได้เช่นกัน โดยผลการแสดงที่หน้าร้านค้าออนไลน์จะแตกต่างกัน ดังนี้

        - กรณีเลือก “ปิด” : พื้นที่ที่แสดงสินค้าแนะนำในหน้าหลักของร้านค้าออนไลน์จะหายไป ทั้งแถบการแสดงผลสินค้าแนะนำ

        - กรณีเลือก “เปิด” : ระบบจะแสดงพื้นที่สินค้าแนะนำในหน้าหลักของร้านค้าออนไลน์ ดังรูปตัวอย่าง รูปที่ 2

รูปที่ 2 พื้นที่การแสดงผลการเปิด-ปิดพื้นที่การแสดงสินค้าแนะนำในหน้าหลักของร้านค้าออนไลน์


1.ขั้นตอนการเลือกเปิด-ปิดพื้นที่การแสดงสินค้าแนะนำในหน้าหลักของร้านค้าออนไลน์ มีขั้นตอนดังนี้

        1. ให้คุณเข้าสู่ระบบการจัดการร้านค้าออนไลน์ (ในกรณีที่คุณเข้าระบบหลังร้านมาใหม่ ต้องทำการระบุชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านอีกครั้ง) 

        2. จากนั้นให้คุณมาที่เมนู “ตั้งค่าระบบ” และเลือกเมนูย่อย “ตั้งค่าเบื้องต้น” ดังรูปตัวอย่าง รูปที่ 3

รูปที่ 3 เมนูตั้งค่าเบื้องต้น

        ระบบจะแสดงส่วนการตั้งค่าข้อมูลบริษัท  ให้คุณคลิกที่ “การแสดงผล”  ดังรูปตัวอย่าง รูปที่ 4

รูปที่ 4 การเข้าใช้งานส่วนการแสดงผล

        จากนั้นระบบจะแสดงคุณสมบัติที่หน้าร้าน ให้คุณเลื่อนหน้าจอเพื่อหาคุณสมบัติ “สินค้าแนะนำ (แบบสุ่ม)” ดังรูปตัวอย่าง รูปที่ 5

รูปที่ 5 การเปิดใช้งานการแสดงสินค้าแนะนำ

        5. ในการแสดงสินค้าแนะนำ คุณสามารถกำหนดให้แสดง หรือไม่แสดงที่หน้าร้านค้าได้ โดยมีการทำงานดังนี้

                a. กรณีเลือก “ปิด” : ดังรูปตัวอย่าง รูปที่ 6 ระบบจะไม่แสดงพื้นที่สินค้าแนะนำ ที่หน้าหลักของร้านค้าออนไลน์

รูปที่ 6 การปิดใช้งานการแสดงสินค้ามาใหม่

                b. กรณีเลือก “เปิด” : ดังรูปตัวอย่าง รูปที่ 7 ระบบจะแสดงพื้นที่สินค้าแนะนำ ที่หน้าหลักของร้านค้าออนไลน์

รูปที่ 7 การเปิดใช้งานการแสดงสินค้ามาใหม่

        กรณีที่คุณเลือกเปิดพื้นที่การแสดงสินค้าแนะนำ คุณสามารถกำหนดจำนวนสินค้ามาแนะนะที่ต้องการให้แสดงในหน้าหลักของร้านค้าออนไลน์ ให้คุณคลิกที่ “ตัวเลือกร้านค้า”  ดังรูปตัวอย่าง รูปที่ 8

รูปที่ 8 การเข้าใช้งานตัวเลือกร้านค้า

        จากนั้นระบบจะแสดงหน้าตัวเลือกร้านค้า ให้คุณเลื่อนหน้าจอลงมาจนพบส่วนของ “อื่นๆ” ซึ่งข้อมูลสำคัญ คือ 

                จำนวนของสินค้าแนะนำ (แบบสุ่ม) : ใส่จำนวนสินค้าแนะนำที่มากที่สุดที่ต้องการให้แสดงในหน้าหลักของร้านค้า ดังรูปตัวอย่าง รูปที่ 9

รูปที่ 9 การกำหนดจำนวนสินค้าแนะนำ (แบบสุ่ม)


        6. เมื่อกำหนดข้อมูลเรียบร้อยให้คุณคลิก “บันทึก”

2.ขั้นตอนการเลือกเปิด-ปิดสินค้าบางรายการที่จะปรากฏในรายการแสดงสินค้าแนะนำในหน้าหลักของร้านค้าออนไลน์

        ในกรณีที่คุณเลือกเปิดพื้นที่การแสดงสินค้าแนะนำที่หน้าร้านค้าออนไลน์ คุณสามารถเลือกสินค้าที่ต้องการให้ระบบสุ่มนำเสนอในส่วนการแสดงสินค้าแนะนำได้ ดังนี้

        1. ให้คุณเข้าสู่ระบบการจัดการร้านค้าออนไลน์ (ในกรณีที่คุณเข้าระบบหลังร้านมาใหม่ ต้องทำการระบุชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านอีกครั้ง) 

        2. จากนั้นให้คุณมาที่เมนู “แคตตาล็อก” และเลือกเมนูย่อย “สินค้า” ดังรูปตัวอย่าง รูปที่ 10

รูปที่ 10 เมนูสินค้า

        3. จากนั้น กด “เพิ่ม” เพื่อเพิ่มสินค้าลงในระบบ ดังรูปตัวอย่าง รูปที่ 11

รูปที่ 11 ปุ่มเพิ่ม

        คุณจะพบหน้าข้อมูลสินค้า ก่อนเพิ่มสินค้าคุณสามารถกำหนดให้สินค้าชิ้นนั้น เป็นสินค้าแนะนำได้ ในส่วนของคุณสมบัติสินค้า ดังรูปตัวอย่าง รูปที่ 12

รูปที่ 12 การเปิดใช้งานการแสดงสินค้าแนะนำ


            ที่ส่วน "เป็นสินค้าแนะนำ?" ให้ทำเครื่องหมายถูก ในกรณีต้องการแสดงเป็นสินค้าแนะนำ

        4. เมื่อกำหนดข้อมูลเรียบร้อยให้คุณคลิก “บันทึก” 


        หมายเหตุ : ในการแสดงสินค้าแนะนำ หากคุณมีการกำหนดการแสดงสินค้าแนะนำไว้ 5 รายการสินค้า พื้นทิสินค้าแนะนำในหน้าหลักของร้านค้าออนไลน์จะปรากฏสินค้าได้เพียง 5 รายการเท่านั้น แต่หากคุณมีการกำหนด ให้สินค้าจำนวนมากกว่า 5 รายการเป็นสินค้าแนะนำ ระบบจะทำการสุ่ม สินค้าที่คุณเลือกทั้งหมดให้แสดงเป็นสินค้าแนะนำ เพื่อเลือกมาปรากฏในพื้นที่สินค้าแนะนำในหน้าหลักของร้านค้าออนไลน์ ครั้งละเพียง 5 รายการเท่านั้น แต่ในกรณีที่คุณ เปิดใช้งานพื้นที่การแสดงสินค้าแนะนำ แต่คุณไม่ได้เลือกให้สินค้าใดเลยเป็นสินค้าแนะนำ พื้นที่สินค้าแนะนำ จะไม่ปรากฏทั้งแถบ คล้ายกับการปิดการใช้งานพื้นที่แสดงสินค้าแนะนำในหน้าหลักของร้านค้าออนไลน์”

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2023
Vevo Systems Co., Ltd.