×
การลบส่วนลดเชิงปริมาณ

        ในกรณีที่คุณต้องการลบส่วนลดเชิงปริมาณที่ไม่ต้องการออกจากรายการสามารถทำได้ โดยทำเครื่องหมายถูกด้านหน้าส่วนลดเชิงปริมาณที่ไม่ต้องการ จากนั้นคลิกที่ “ลบ” ดังรูปตัวอย่าง รูปที่ 1

รูปที่ 1 ขั้นตอนการลบส่วนลดเชิงปริมาณที่ไม่ต้องการ

        จากนั้นระบบจะแสดงข้อความให้ยืนยันถึงความต้องการในการลบส่วนลดเชิงปริมาณที่ไม่ต้องการ ดังรูปตัวอย่าง รูปที่ 2

รูปที่ 2 การเตือนถึงการลบส่วนลดเชิงปริมาณ

        ในกรณียืนยันการลบให้คลิกที่ “ตกลง” หากต้องการยกเลิกการลบให้เลือก “ยกเลิก” หากคลิกตกลงระบบจะลบส่วนลดเชิงปริมาณที่เลือกไว้ออกจากรายการ

        หมายเหตุ : ในการลบส่วนลดเชิงปริมาณ คุณต้องมั่นใจว่าไม่มีสินค้าใดกำลังใช้งานส่วนลดดังกล่าว เนื่องจากระบบจะไม่ยินยอมให้มีการลบส่วนลดเชิงปริมาณที่มีการถูกใช้งานอยู่ โดยจะมีการแสดงข้อความเตือนดังรูปดังรูปตัวอย่าง รูปที่ 3

รูปที่ 3 ข้อความแจ้งเตือนที่ไม่สามารถลบส่วนลดเชิงปริมาณที่ต้องการลบได้

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.