×
บทความ (Content) กับ ข่าวสารและประกาศ (Blog)

    ร้านค้าออนไลน์ภายใต้ระบบตะกร้าออนไลน์ ได้จัดให้มีพื้นที่ที่ทางเจ้าของร้านสามารถประยุกต์ใช้เพื่อเป็นพื้นที่ในการแปะประกาศ หรือข่าวสารต่างๆ ที่ต้องการบอกต่อกับลูกค้า หรือจะใช้เป็นพื้นที่ในการให้ความรู้ แทรกบทความแนะนำข้อมูลต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ลูกค้าได้
    โดยพื้นที่ที่ระบบจัดเตรียมแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
    1. บทความ (Content) : ในพื้นที่ของบทความใช้เป็นพื้นที่ที่ทางเจ้าของร้านค้าออนไลน์ต้องการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อตัวลูกค้า เช่นบทความเกี่ยวกับข้อดี คุณสมบัติของสินค้า หรือ บทความการดูแลรักษาสินค้า เป็นต้น
    2. ข่าวสารและประกาศ (Blog) : ในพื้นที่ของข่าวสารและประกาศ จะเป็นพื้นที่ที่ทางเจ้าของร้านค้าออนไลน์ต้องการบอกข่าว หรือประกาศที่เกี่ยวข้องกับทางร้านค้า โดยข้อมูลที่ใส่ในส่วนของข่าวสารและประกาศ จะมาปรากฏด้านท้ายของหน้าเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ในส่วนของ "ข่าวสารและประกาศ (News & Promotion)" โดยลูกค้าที่เข้ามาอ่านข่าวสารและประกาศสามารถเพิ่มเติมข้อคิดเห็น หรือรีวิว เพิ่มเติมท้ายข่าวสารและประกาศได้ (Review)
    ดังนั้นการจัดการในพื้นที่การใช้งานบทความ (Content) หรือ ข่าวสารและประกาศ (Blog) จะมีการจัดการที่แยกประเภทกัน โดยขั้นตอนการจัดการแบ่งออกเป็นหัวข้อ ดังนี้
    1. การจัดการบทความ (Content)
    2. การจัดการข่าวสารและประกาศ (Blog)

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2023
Vevo Systems Co., Ltd.