×
การลบตัวเลือกสินค้า

        กรณีที่ไม่ต้องการใช้งานรายการตัวเลือกของสินค้าที่มีในระบบ สามารถลบออกจากหน้ารายการตัวเลือกของสินค้าได้ โดยทำตามขั้นตอนดังนี้

        ทำเครื่องหมายที่ช่องสี่เหลี่ยมด้านหน้าตัวเลือกของสินค้าที่ต้องการลบ และคลิกที่ปุ่ม “ลบ” ดังแสดงในรูปที่ 1

รูปที่ 1 ตัวอย่างการลบตัวเลือกของสินค้า

        จากนั้นระบบจะแสดงคำเตือนถึงการลบตัวเลือกของสินค้า (รูปที่ 2) ในกรณีที่ยืนยันการลบให้คลิกที่ “ตกลง” แต่ถ้าต้องการยกเลิกสามารถคลิกที่ “ยกเลิก” 

รูปที่ 2 คำเตือนการลบตัวเลือกของสินค้า

        ในกรณีที่คลิก “ตกลง” ระบบจะดำเนินการลบตัวเลือกสินค้า และแสดงข้อความแจ้งผลการลบตัวเลือกของสินค้าดังรูปที่ 3

รูปที่ 3 การแสดงผลการลบตัวเลือกของสินค้า

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2023
Vevo Systems Co., Ltd.