×
การแก้ไขตัวเลือกสินค้า

        ในกรณีที่ต้องการแก้ไขตัวเลือกของสินค้า ระบบจะแยกออกเป็น 2 ส่วนคือส่วนข้อมูลเบื้องต้นของตัวเลือก และข้อมูลกลุ่มตัวเลือก ซึ่งการแก้ไขสามารถดำเนินการได้ดังนี้

- กรณีที่ต้องการแก้ไขข้อมูลเบื้องต้นของตัวเลือกของสินค้า

        กรณีที่ต้องการแก้ไขข้อมูลเบื้องต้นของตัวเลือกของสินค้า ได้แก่ ประเภท, ชื่อ และชื่อที่ใช้แสดง ให้คุณอยู่ที่ “รายการตัวเลือกของสินค้า” คลิกที่สัญลักษณ์   (แก้ไข) ด้านท้ายชื่อที่ต้องการ ดังตัวอย่างรูปที่ 1

รูปที่ 1 การคลิกแก้ไขตัวเลือกของสินค้า

        จากนั้นระบบจะแสดงหน้า “แก้ไขตัวเลือกของสินค้า” ดังรูปที่ 2 คุณสามารถแก้ไขข้อมูลได้ตามต้องการ และเมื่อแก้ไขข้อมูลเสร็จสิ้น ให้คุณคลิกที่ “ตัวเลือกการบันทึก”

รูปที่ 2 หน้าการแก้ไขตัวเลือกของสินค้า

        และจากนั้นระบบจะแสดงข้อความแจ้ง ถึงผลการบันทึกตัวเลือกของสินค้าที่ผ่านแก้ไข ดังรูปที่ 3

รูปที่ 3 การแสดงผลการบันทึกตัวเลือกสินค้า


- กรณีที่ต้องการแก้ไขกลุ่มตัวเลือกของสินค้า

        ในกรณีที่ต้องการเข้าไปแก้ไขกลุ่มตัวเลือกของสินค้า คุณสามารถทำได้ โดยมาที่หน้ารายการตัวเลือกของสินค้าให้คุณคลิกที่สัญลักษณ์  (ตัวเลือกย่อย) ด้านท้ายชื่อตัวเลือกของสินค้าที่ต้องการแก้ไข (รูปที่ 4)

รูปที่ 4 การแก้ไขกลุ่มตัวเลือกของสินค้า

        จากนั้นระบบจะแสดงรายการตัวเลือกย่อยที่มีอยู่ภายใน ดังตัวอย่างรูปที่ 5 จะเห็นได้ว่าข้อมูลที่ปรากฏจะเป็นพื้นที่เดียวกันกับการสร้างกลุ่มตัวเลือก โดยคุณต้องการแก้ไขตัวเลือกย่อยใดสามารถคลิกที่ “แก้ไข” ด้านท้ายชื่อตัวเลือกย่อยที่ต้องการได้ หรือต้องการเพิ่ม-ลบ ตัวเลือกย่อยใดก็สามารถทำได้ จากนั้นทำการบันทึกข้อมูลเมื่อเสร็จสิ้น

รูปที่ 5 หน้าการแก้ไขตัวเลือกย่อยของตัวเลือกของสินค้า


ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.